หน้าหลัก > คอร์ส

คอร์ส

คอร์ส

●หลักสูตร1ปี6เดือน・・・ระยะเวลา1ปี6เดือน ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 2ปีถัดไปหรือเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2ปีถัดไป
●หลักสูตร2ปี・・・ระยะเวลา2ปี ในเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม 2ปีถัดไป

เป้าหมาย

ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ตามระดับภาษาญี่ปุ่นตอนเข้ามา
ผู้เรียนระดับกลาง,ระดับสูง มีเป้าหมายเพื่อผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1,N2
ผู้เรียนระดับต้น มีเป้าหมายเพื่อผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2

รายวิชา(แผนการเรียน)

รายวิชา เนื้อหา
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น เตรียมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
การฟัง อ่านภาษาญี่ปุ่น การพิชิตข้อสอบฟัง,อ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
การเขียนเรียงความ・การพูดนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น การฝึกพูดสนทนาภาษาญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ
การฝึกโต้ตอบ・สุนทรพจน์
การเขียนเรียงความ
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ชีวิตในเมืองฮิกาชิคาวะและในโรงเรียน
การทำวิจัยหัวข้อและนำเสนอผลงาน
   

ตัวอย่างตารางเวลา

  MONDAY TUESSDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
9:20

10:55
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยกรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
11:05

12:35
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น
เตรียมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
การฟัง อ่านภาษาญี่ปุ่น
การพิชิตข้อสอบฟัง,อ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
การฟัง อ่านภาษาญี่ปุ่น
การพิชิตข้อสอบฟัง,อ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1・N2
การเขียนเรียงความ・การพูดนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น
การฝึกพูดสนทนาภาษาญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ
การฝึกโต้ตอบ・สุนทรพจน์・การเขียนเรียงความ
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ชีวิตในเมืองฮิกาชิคาวะและในโรงเรียน
การทำวิจัยหัวข้อและนำเสนอผลงาน
13:15

14:45
การศึกษาด้วยตนเอง, กิจกรรมโรงเรียน, กิจกรรมนอกห้องเรียน
(เรียนรู้วัฒนธรรม,การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

กำหนดการหลักสูตร1ปี6เดือน

กำหนดการหลักสูตร2ปี